Mathemateg yn yr Ystafell Ymolchi

English

Mathemateg yn yr Ystafell Ymolchi

Pa rifedd allwn ni ei ganfod yn yr ystafell ymolchi?

Dewch i ni weld

Rhifedd Sylfaenol

Fel llefydd eraill yn y tŷ, rydym yn gwneud pethau bob dydd sy'n cynnwys rhifedd heb sylweddoli hynny hyd yn oed.

Sut ydych chi'n penderfynu pryd rydych chi wedi gorffen brwsio'ch dannedd?

Delwedd gartŵn o frws dannedd
pixy.org

Ydych chi'n cyfrif sawl gwaith ydych chi'n brwsio pob dant neu ran o'r geg? Ydych chi'n amcangyfrif neu'n amseru pa mor hir rydych chi'n ei dreulio ar y dasg? Sut ydych chi'n mesur faint o bast dannedd i'w roi ar y brws?

Os ydych chi'n rhannu'r cyfleusterau ystafell ymolchi yn eich cartref, sut ydych chi'n llwyddo i reoli amser amser i sicrhau bod pawb yn gallu eu defnyddio yn y bore neu'r nos?

Faint o'r gloch mae angen i chi godi i gael amser i gael cawod yn y bore? Faint o gwsg ydych chi'n colli allan arno?

Defnyddio Dŵr

Byddai cael ystafell ymolchi sydd â dŵr rhedeg glân yn cael ei ystyried yn foethusrwydd gan lawer o bobl. Yn 2015, nid oedd gan 29% o boblogaeth y byd (tua 2.1 biliwn o bobl) fynediad at ddŵr yfed diogel*1.

Ar gyfartaledd, bydd person ym Mhrydain yn defnyddio 142 litr o ddŵr bob dydd*2. Yn ddelfrydol, mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i leihau defnyddio dŵr ar lefel mor anghynaladwy.

Mae hyn yn golygu bod angen i ni i gyd allu amcangyfrif faint o ddŵr sydd ei angen ar gyfer pob gweithred, a sut i ddefnyddio llai.

Tap bath yn rhedeg
freeimageslive.co.uk

Pam fod cawod yn defnyddio llai o ddŵr na bath?

Mae'n golygu bod yn rhaid i ni gael dealltwriaeth sylfaenol o gyfaint dŵr i chwarae ein rhan.

Sut fyddech chi'n cyfrif faint o ddŵr fyddai eich bath yn gallu'i ddal?

Os dim arall, bydd hyn o gymorth i leihau bil dŵr eich cartref, gan arbed arian i'r sawl sy'n talu eich biliau.

*1: ourworldindata.org
*2: energysavingtrust.org.uk

Arbed Ynni

Fel dŵr, mae ynni yn anghenraid sylfaenol arall y mae angen i ni geisio helpu i leihau faint rydyn ni'n ei ddefnyddio ohono. Oherwydd cynnydd ym mhroblemau newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang, mae brys mawr ar weithredu.

Beth sydd gan hyn i'w wneud â'r ystafell ymolchi?

Mae gwresogi dŵr angen cryn dipyn o ynni, p'un ai trwy gawod drydan neu foeler dŵr, po boethaf y dŵr, y mwyaf o ynni sydd ei angen arno.

Cawod drydan
Llun o gawod drydan gan Alan-Cottey-W-M

Mae'r sgiliau rhifedd sy'n gysylltiedig â chwarae ein rhan yn cynnwys amcangyfrif, deall y defnydd o ynni a rheoli amser.

Gosod Teils

Mae gan lawer o ystafelloedd ymolchi deils ar y waliau, mae hyn yn eu hamddiffyn rhag difrod dŵr a stêm. Mae'r adran hon yn edrych ar y rhifedd sydd ei angen i osod teils ar wal, rhywbeth y bydd angen i chi ei wneud neu gynorthwyo i'w wneud gartref efallai.

Ystafell ymolchi â theils ar y waliau, y llawr ac o amgylch y bath
pickpik.com

Bydd y gweithgaredd hwn yn cynnwys mesur, cyfrifo arwynebedd, faint o deils y bydd eu hangen arnoch a faint y bydd yn ei gostio.

Petai teils bob amser yn dod mewn pecynnau o 8, faint o becynnau fyddai wedi cael eu defnyddio yn eich ystafell ymolchi?

Cysylltwch â ni

Ydyn ni wedi anghofio am rywbeth?

Os do, yna rhowch wybod i ni drwy yrru neges i nar25@aber.ac.uk.