Heriau Mathemategol 2

English

Heriau Mathemategol 2


1: RhigolauMeddwl Ochrol

Fe welir isod bum cwestiwn gwahanol - sampl ydyn nhw sydd wedi'u haddasu o 'Mindtrap' gan Spear's Games


Ysgrifennu Rhifau

Os yw saith mil, saith cant a saith o bunnoedd yn cael ei ysgrifennu fel £7,707, sut byddai un deg tri mil, un deg tri cant ac un deg tri punt yn cael ei ysgrifennu?


Cynllun Pont

Dychmygwch ddwy bont sydd union yr un fath ond bod pob dimensiwn un o'r pontydd ddwywaith mor fawr â'r llall. Pa un o'r ddwy bont fyddai'n gryfach, neu ai'r un yw eu cryfder?


Ffracsiynau Syml

Os ydych yn rhannu pedwar deg â hanner ac yn ychwanegu deg, beth yw'r ateb?


Pos Pen-blwydd

Echdoe roedd Jasmin yn naw mlwydd oed. Y flwyddyn nesaf mi fydd hi'n ddeuddeg oed. Sut mae hynny'n bosib?


Dim Ysgol i Ioan

Eglurodd Ioan wrth ei dad na fyddai'n mynd i'r ysgol eto. Dywedodd ei fod wedi bod yn gwneud symiau ac nad oedd ganddo amser i fynd i'w ddosbarthiadau. Rhesymodd, "Rwy'n cysgu wyth awr y dydd ac mae hynny'n gyfanswm o 2,920 awr neu 122 diwrnod y flwyddyn. Mae cyfrif pob dydd Sadwrn a dydd Sul yn gyfanswm o 104 diwrnod y flwyddyn. Os ydw i'n neilltuo tair awr y dydd ar gyfer prydau bwyd, mae hynny'n 45 diwrnod y flwyddyn. Mae gwyliau'r haf yn 60 diwrnod ac os ydw i'n neilltuo dwy awr yn unig bob dydd ar gyfer teledu a hamdden, mae hynny'n ychwanegu 30 diwrnod arall. Os ydw i'n cyfrif yr holl ddyddiau hyn, mae'n dod i gyfanswm o 361 heb gynnwys y Nadolig, y Pasg a'r gwyliau eraill." Beth yw'r gwendid yn rhesymu Ioan?

Ysgrifennu Rhifau

Bydd angen i chi wneud swm.

Cynllun Pont

Os ydych chi'n dyblu'r dimensiynau, beth fydd yr effaith ar y màs?

Ffracsiynau Syml

Bydd angen i chi gofio'r rheol arbennig ar gyfer rhannu â ffracsiynau.

Pos Pen-blwydd

Dim ond os yw ei phen-blwydd yn digwydd ar ddiwrnod penodol o'r flwyddyn y gall hyn fod yn wir.

Dim Ysgol i Ioan

Sawl gwaith y mae ef wedi cyfrif pob agwedd?

Ysgrifennu Rhifau

13,000 + 1,300 + 13 = 14,313

Cynllun Pont

Trwy luosi pob dimensiwn â dau rydych yn cynyddu'r màs x8. Byddai'r bont fwyaf, felly yn dymchwel o dan ei phwysau ei hun.

Ffracsiynau Syml

40 ÷ ½ + 10 = 90

Pos Pen-blwydd

Mae'n Ionawr 1af ac mae pen-blwydd Jasmin ar Ragfyr 31ain. Mae hyn yn golygu ei bod hi'n 9 oed ar Ragfyr 30ain, 10 oed ar Ragfyr 31ain, mi fydd yn un ar ddeg oed ddiwedd eleni ac yna'n ddeuddeg oed ddiwedd y flwyddyn nesaf.

Dim Ysgol i Ioan

Camgymeriad rhesymeg Ioan yw ei fod wedi cyfrif rhai gweithgareddau sawl gwaith. Ni wnaeth gymryd i ystyriaeth ei fod eisoes wedi cyfrif pob pryd bwyd, amser hamdden ac amser gwely ar gyfer penwythnosau a gwyliau'r haf cyn eu cyfrif yn ddiwrnodau llawn.

Cyfesurynnau Sylfaenol

Wrth glirio'r atig, daeth Glenwyn o hyd i grêt pren a chlo arno.
Cyfuniad o rifau oedd y clo a ddefnyddiwyd, ac roedd angen 4 digid i'w agor.
Roedd hen ddarn o bapur drylliog ar y clawr ac arno'r geiriau:

I bwy bynnag ddaw o hyd i'r blwch hwn.

Yr wyf i, Tobius Flint, wedi cloi fy nhrysor pennaf yn y blwch hwn. Dim ond y rhai sy'n gwybod blwyddyn fy ngeni fydd yn gallu ei agor.

Yn gywir

T.Flint

Mawrth 30ain 1964


(-3,4)(3,-4)(-3,2)(-1,-1)(2,2)(2,4)(1,-4)(-3,-4)(3,4)(-3,0)
(1,4)(2,-4)(-2,-2)(2,-2)(-3,1)(-1,4)(0,-4)(1,-2)(2,0)(-1,0)
(-2,4)(-1,-4)(-1,2)(3,2)(-1,1)(3,0)(-3,-2)(3,-2)(1,0)(-2,2)
(0,4)(-2,-4)(-2,2)(1,2)(-3-1)(-1,-2)
(3,1)(1,-1)(-2,0)


Beth yw'r rhif pedwar digid sy'n angenrheidiol ar gyfer agor y clo?

Defnyddiwch bapur sgwariau ac, yn hytrach na phlotio'r cyfesurynnau ar fertigau, ceisiwch liwio'r sgwariau i mewn er mwyn cael darlun cliriach

Trwy blotio'r cyfesurynnau mewn sgwariau a'u lliwio yn unol â'r nodyn, dylai fod gennych:

Mae'r grid gorffenedig yn dangos y rhif 82 gyda llinell drosto ac oddi tano

Gallai'r rhif hwn un ai fod yn oed y dyn neu ddau ddigid olaf ei ddyddiad geni. Trwy ddefnyddio'r dyddiad ar y llythyr, bydd y ddau ddull yn rhoi'r ateb i chi: 1882.

Siapio Ardaloedd

Tynnwch lun sgwâr 8 wrth 8 a'i rannu yn bedwar darn fel y dangosir isod. Mae gan y sgwâr arwynebedd o 64.

Sgwâr sydd yn grid 8x8. Mae'r sgwâr wedi ei rannu gan dair llinell. Mae'r cyntaf yn teithio o 3 sgwâr grid i lawr ar yr ymyl chwith i'r gornel dde uchaf. Mae'r ail yn gwneud llinell lorweddol tri sgwâr grid i lawr o'r top.  Mae'r llinell olaf yn rhedeg o 3 sgwâr grid i mewn o'r chwith ar yr ail linell rannu i lawr i'r gwaelod, 5 sgwâr grid o'r chwith.

Os gwnewch chi aildrefnu'r pedwar darn gallwch adeiladu petryal ag ochrau 13 a 5. Mae gan y petryal arwyneb o 65. O ble daeth y sgwâr ychwanegol? Hynny yw, sut gwnaethom ni ennill mwy o arwynebedd dim ond trwy aildrefnu'r darnau.

Petryal sydd yn grid 13x5. Mae'r petryal wedi ei rannu gan dair llinell eto. Mae un yn dechrau 5 sgwâr grid ar hyd y llinell uchaf (o'r chwith) yn syth i lawr 3 sgwâr. Mae'r ail yn mynd o'r gornel isaf ar y chwith i'r gornel uchaf ar y dde. Mae'r trydydd yn dechrau 8 sgwâr grid ar hyd y gwaelod (o'r chwith) ac yn mynd yn syth i fyny 3 sgwâr grid.

sofia.nmsu.edu/~pmorandi/math111f01/FibonacciPuzzle.html

Gwnewch gopi o'r sgwâr, drwy dynnu'ch copi eich hun, neu argraffu copi, ac wedyn ei dorri allan a'i aildrefnu er mwyn gwneud y petryal er mwyn gweld sut mae'n gweithio.

Rydym yn gwybod fod gan siapiau arwynebedd gosod beth bynnag fo'u trefniant, felly beth sy'n digwydd yma? Trwy argraffu neu dynnu llun y sgwâr cychwynnol a thorri'r siapiau fel y dangosir, gallwch weld nad ydyn nhw'n ffitio'n berffaith wrth eu haildrefnu. Ceir bylchau sy'n ymddangos yn fach iawn ond sy'n gyfrifol am y sgwâr arwynebedd ychwanegol.

4: Cyfuniadau FfasiynolCyfuniadau

Caiff crys ffasiynol ei gynhyrchu mewn fersiynau i oedolion a phlant mewn 3 maint gwahanol (bach, canolig a mawr), mewn 10 lliw gwahanol ac mae ganddo 3 o ategolion gwahanol.

Nid yw'r ategolion yn angenrheidiol ond gellir eu defnyddio gyda'i gilydd mewn unrhyw gyfuniad.

Faint o wahanol ddewisiadau o grys ac ategolion sydd ar gael?

Y nifer o gyfuniadau o ategolion yw 8 (dim ategolyn, un ategolyn (3 opsiwn), dau ategolyn (3 chyfuniad) a'r ategolion i gyd)

Dewiswch un ai oedolyn neu blentyn (2 ddewis)
Dewiswch faint (3 dewis)
Dewiswch liw (10 dewis)
Dewiswch ategolion (8 dewis) (dim, un o dri, dau o dri, neu'r tri)
Felly, cyfanswm y cyfuniadau yw = 2 x 3 x 10 x 8 = 480.

5: Cerdded Trwy BapurHwyl i bobl o bob oed

Bydd angen dalen o bapur A4 a siswrn arnoch chi i wneud yr ymarfer hwn.

Her: Torrwch dwll yn y darn papur A4 sy'n ddigon mawr ichi gamu drwyddo!

Ystyriwch sut i dorri'r papur i'w wneud yn stribyn hir, ac wedyn torri'r twll

Dyma her ddiddorol all ymddangos yn amhosib i ddechrau, tan i chi ddechrau meddwl sut i greu dolen yn hytrach na thwll.
Mae'r llun isod yn dangos y llinellau a dorrir ar gyfer un ffordd o gwblhau'r her yma.


Templed er mwyn gwneud dolen o bapur A4 sy'n ddigon mawr i gamu drwyddi. Tynnwch linell i lawr y papur, 1cm o'r ymyl chwith, yn cychwyn 5mm o'r top ac yn gorffen 5mm o'r gwaelod. Bob 1cm (yn fras) i lawr y llinell hon, tynnwch linell lorweddol o'r llinell gyntaf i 1cm cyn yr ymyl dde. Yn y canol ar y pwyntiau sy'n union rhwng bob un o'r llinellau hyn, tynnwch linell o'r ymyl dde i 1cm oddi wrth eich llinell fertigol. Ar ôl gorffen, torrwch ar hyd y llinellau hyn.

Po fwyaf agos at ei gilydd fydd y llinellau ar eich papur, mwyaf fydd y ddolen y gallwch ei chreu.
Mae'n bosib creu dolen sy'n ddigon mawr i yrru car drwyddi trwy ddefnyddio papur A4 yn unig.