Dis Annhrosaidd

English

Dis Annhrosaidd

Dyma weithdy sy'n defnyddio dis nad yw'n un arferol i archwilio'r syniad o dransitifiaeth (transitivity) mewn mathemateg.

I gael sgwrs neu i archebu'r gweithdy hwn neu unrhyw un o'n gweithdai eraill, cysylltwch â Tally Roberts.

Yr offer rydym yn ei ddarparu

Ynghyd â swyddog cyflwyno, sleidiau PowerPoint a thaflenni, rydym hefyd yn darparu templedi ar gyfer y dis a ddefnyddir yn yr ymarfer hwn.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Siswrn, glud/tâp, a marcwyr ar gyfer creu'r dis angenrheidiol.

Hyd y gweithdy

Mae'r sesiwn hwn yn para rhwng 30 a 60 munud yn dibynnu ar gynnwys gwneud dis ai peidio ac/neu pa mor gymhleth yw'r fathemateg a drafodir.

Grwpiau oedran

Gellir targedu hwn at CA3 (sef 11-13 oed), dysgwyr TGAU a/neu fyfyrwyr Safon Uwch.

Mae'r fersiwn sylfaenol yn edrych ar dransitifiaeth gan ddefnyddio matricsau tebygolrwydd. Mae'r sesiynau mwy datblygedig yn canolbwyntio mwy ar fathemateg y dransitifiaeth sy'n cael ei arddangos yn yr ymarfer hwn.

Cysylltiad â gweithdai eraill

Rydym yn fwy na pharod i gynnal hwn fel sesiwn ar ei ben ei hun neu fel rhan o gyfres.

Os mai'r matricsau tebygolrwydd yw eich ffocws, gallwn gyfuno hwn yn hawdd â'n gweithdy Rasio'r Ddraig

Gofynion cynnal yn rhithwir

Fel y rhan fwyaf o'n gweithdai, rydym yn hapus i gynnig cymorth o bell trwy offer cynadledda Teams neu Zoom.

Byddwn yn anfon yr holl daflenni a thempledi atoch drwy e-bost cyn y sesiwn i chi eu hargraffu'n barod.

Dewis arall yw fersiwn o'r gweithdy hwn sydd eisoes ar gael ar ein Hwb Allgymorth - gweler Gornest Ddisiau.