Cyflwyniad i Gylchedau

English

Cyflwyniad i Gylchedau

Bydd y gweithgaredd hwn yn cyflwyno'r cysyniadau sylfaenol am gylchedau - am eu hadeiladu, eu lluniadu a'u rhaglennu.

Rydym wedi cynnwys ymarferion sy'n defnyddio meddalwedd fewn-borwr o'r enw TinkerCad sydd ar gael am ddim - mae angen cyfrif TinkerCad ar gyfer hyn, neu fe allwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch cyfrif Google, Apple, Microsoft, neu Facebook.

Cliciwch ar y penawdau isod i agor y testun dan sylw.

System y mae trydan yn gallu llifo o'i chwmpas yw cylched.

Batri wedi'i gysylltu â bwlb golau gyda gwifrau.

Mae trydan yn llifo oddi wrth ben negatif cyflenwad trydan (fel batri) a thuag at y positif.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r gylched fynd yr holl ffordd o'i chwmpas. Os oes unrhyw doriadau neu fylchau yn y system, bydd llif y trydan yn stopio.

Er enghraifft, mae'r gylched isod yn dangos nad oes pŵer yn cyrraedd y bwlb golau, a hynny oherwydd ein bod wedi torri'r gylched trwy agor y switsh ar y chwith.

Cylched sy'n cynnwys batri, bwlb golau, a switsh sydd ar agor (sy'n torri'r gylched).

Os ydym ni'n cau'r switsh, ac felly'n cwblhau'r gylched, gall y trydan lifo eto, ac mae hynny'n goleuo'r bwlb.

Cylched sy'n cynnwys batri, bwlb golau, a switsh caeedig.

Sut fyddech chi'n lluniadu'r gylched hon?

Batri wedi'i gysylltu â bwlb golau gyda gwifrau.

Er mwyn gwneud pethau'n haws eu lluniadu a'u deall, mae system safonol yn cael ei defnyddio gan wyddonwyr a pheirianwyr.

Dyma sut y byddem ni'n lluniadu'r gylched hon:

Batri wedi'i gysylltu â bwlb golau ffilament gyda gwifrau.

Lluniadu gwifrau:

Dangosir y gwifrau fel llinellau syth gyda chorneli 90°.

Wrth lluniadu cylchedau, dylech chi bob amser ddefnyddio pren mesur.

Lluniadu'r batri:

Mae'r batri yn cael ei luniadu fel hyn:


Symbol y batri, sy'n edrych fel dwy H, ond lle mae'r un ochr i'r ddwy 'H' yn hirach, yn uwch ac yn is, na'r ochr arall.

Mae'r llinellau byrrach yn dangos pen positif y batri.

Lluniadu'r bwlb golau

Yn yr enghraifft hon, rydym ni'n defnyddio bwlb golau ffilament.

Bwlb golau ffilament

Mae bwlb golau ffilament yn creu goleuni wrth i drydan fynd drwy ddarn tenau iawn o wifren sy'n mynd yn boeth iawn ac yn gloywi, gan gynhyrchu goleuni.

Y symbol am bwlb golau ffilament yw cylch lle mae'r gwifrau'n mynd i mewn rhywfaint ar y ddwy ochr ac yna'n ymuno â'i gilydd drwy arc hanner-cylch:

Y symbol am fwlb golau ffilament

Efallai'ch bod chi wedi gweld y symbol hwn:

Y symbol am fwlb golau generig: cylch gyda chroes y tu mewn iddo

Dyma'r symbol a ddefnyddir i ddangos unrhyw fath o fwlb golau.

Ychwanegu switsh

Mae gan switsh symbolau gwahanol i ddangos a yw ar agor neu ar gau.

Switsh agored:

Y symbol am switsh agored: Cylch bach uwchben cylch arall, gyda llinell syth o'r canol ar y gwaelod sy'n estyn allan, ychydig yn lletraws, i ddangos nad yw wedi ei chysylltu â'r cylch isod.

Switsh caeedig:

Y symbol am switsh caeedig: Cylch bach uwchben cylch arall, gyda llinell syth o'r canol ar y gwaelod sy'n cysylltu ag ochr chwith y cylch isod

Gadewch inni edrych ar enghraifft o sut mae switshys yn cael eu cynnwys yn ein diagramau o gylchedau.

Switsh Agored

Switsh Caeedig

Cylched sy'n cynnwys batri, bwlb golau, a switsh sydd ar agor (sy'n torri'r gylched)
Cylched sy'n cynnwys batri, bwlb golau, a switsh caeedig.
Diagram cylched o fatri wedi'i gysylltu â bwlb golau ffilament gyda switsh agored.
Diagram cylched o fatri wedi'i gysylltu â bwlb golau ffilament gyda switsh caeedig.Mae TinkerCad yn feddalwedd rad ac am ddim sy'n rhoi modd i'r defnyddiwr adeiladu cylchedau rhithwir a'u profi.

Mewngofnodi i TinkerCad

I ddechrau arni, ewch i www.tinkercad.com.

Ar y brig ar y dde, dewiswch 'Log In'. Bydd dewislen newydd yn ymddangos, dewiswch 'Personal accounts', a dewiswch eich dull mewngofnodi. Mae'r dewisiadau mewngofnodi yn cynnwys Microsoft, sy'n golygu y gellir defnyddio'r rhan fwyaf o gyfrifon ysgolion ar gyfer hyn. Os nad oes gennych yr un o'r cyfrifon hyn, dewiswch yr opsiwn 'Join Tinkercad' a chreu cyfrif yno (yn rhad ac am ddim).

Creu cynllun cylched newydd

Ar ôl i chi fewngofnodi, bydd angen i chi ddewis dyluniadau o'r ddewislen ar y chwith ac yna '+ New' ar y brig ar y dde uchaf, cyn dewis 'Circuit' o'r gwymplen sy'n ymddangos.

Sut i greu cylched yn TinkerCad

Gallwch glicio ar y cydrannau rydych chi am eu defnyddio a'u llusgo o'r ddewislen i'r prif faes gwaith.

I greu gwifrau, cliciwch ar fan cysylltu'r rhan dan sylw i ddechrau (er enghraifft, y pen negatif ar fatri). Pan gliciwch ar fan cysylltu rhan arall, bydd y wifren yn cysylltu'r ddau â'i gilydd (megis un o'r terfynellau ar fwlb golau). Gallwch greu tro neu gornel mewn gwifren drwy ei dewis, clicio ddwywaith ar ran ohoni a llusgo'r pwynt cylch newydd i ble rydych chi am i'r wifren blygu.

Ar ôl i chi gwblhau'ch cylched, gallwch ei phrofi drwy ddefnyddio'r botwm 'Start Simulation' uwchben y ddewislen gydrannau.

Sylwer: Ni ellir newid y gylched tra bydd y prawf efelychu yn rhedeg.

Ymarferion

 1. Allwch chi ail-greu'r gylched hon yn TinkerCad?

  Batri wedi'i gysylltu â bwlb golau gyda gwifrau.

  Sylwer: Er mwyn dod o hyd i'r bwlb golau bydd angen i chi newid y ddewislen gydrannau i 'All' yn lle 'Basic' neu ddefnyddio'r bar chwilio.

 2. Dyma un ateb posib:


  Batri AA 1.5V wedi'i gysylltu â bwlb golau ffilament.

  Sylwer: Gyda bwlb golau ffilament, does dim ots pa ffordd mae'n cael ei weirio.

 3. Allwch chi ail-greu'r gylched hon yn TinkerCad?

  Diagram cylched o fatri wedi'i gysylltu â bwlb golau ffilament gyda switsh caeedig.

  Awgrym: Yn hytrach na cheisio dod o hyd i switsh yn y ddewislen gydrannau, gallwch glicio ar y batri yn eich cylched ac, yn y ddewislen las sy'n ymddangos, dewiswch 'Built-in Switch'.

  Y ddewislen osodiadau sy'n ymddangos pan gliciwch ar y batri.
 4. Dyma dri ateb posib:

  Defnyddio'r switsh parod ar y batri

  Defnyddio switsh sleidio yn y gylched

  Defnyddio botwm gwasgu yn y gylched - mae hyn yn goleuo'r bwlb dim ond tra bydd y botwm yn cael ei wasgu i lawr.


Y cerrynt. yw'r enw a roddir ar gyflymder/cyfradd y llif trydan mewn cylched. Mesurir hyn mewn Amperau (Amp) gan ddefnyddio offer o'r enw Amedr.

Y symbol am amedr mewn diagram cylched yw A mewn cylch. Gallwn ei gysylltu yn rhywle yn y gylched.

Felly, petaswn i am fesur y cerrynt mewn cylched oedd yn cynnwys batri a bwlb golau ffilament yn unig, byddai'r diagram yn edrych fel hyn:

Cylched gydag un batri, bwlb golau ffilament ac amedr

Does dim ots ble yn y gylched hon rydyn ni'n rhoi'r amedr oherwydd y bydd y trydan yn llifo ar yr un gyfradd ym mhob pwynt.

Sylwer: Os cewch werth negatif ar eich amedr, mae'n golygu bod y gwifrau wedi'u rhoi'r ffordd anghywir

Ymarferion

Does dim amedr ar wahân yn y ddewislen gydrannau yn TinkerCad. Yn hytrach, mae ganddo Amlfesurydd y gellir ei osod i ddarllen cerrynt trwy newid y 'Mode' i 'Amperage' yn y gosodiadau.

Dewislen Amlfesurydd TinkerCad a dewislen y gosodiadau yn dangos y modd 'Amperage'.
 1. Yn gyntaf, gadewch i ni fesur cerrynt batri AA 1.5V yn TinkerCad.

  Cylched gyda batri ac amedr yn unig

  Beth yw'r cerrynt sy'n llifo o gwmpas ein cylched?


 2. Batri wedi'i gysylltu ag amedr.

  Mae hyn yn dangos i ni mai 3A (Amp/Amper) yw'r cerrynt i'r batri hwn.

 3. Ail-greu'r gylched hon yn TinkerCad:

  Cylched gydag un batri, bwlb golau ffilament ac amedr

  Beth yw cerrynt y gylched hon?


 4. Cylched gydag un batri, bwlb golau ffilament ac amedr

  Mae'r amedr yn dweud wrthym fod y cerrynt yn y gylchdaith hon bellach yn 30.9mA (mili-Amper), sef 0.0309 Amper.

 5. Ychwanegwch ail fwlb golau i'r gylched yn TinkerCad.

  Cylched gydag un batri, dau fwlb golau ffilament ac amedr

  Beth yw'r cerrynt erbyn hyn?


 6. Cylched gydag un batri, dau fwlb golau ffilament ac amedr

  Mae'r amedr bellach yn dweud wrthym fod y cerrynt wedi mynd i lawr i 15.5mA.


Ystyr foltedd yw'r maint o egni sy'n cael ei gludo a'i ddefnyddio gan y cydrannau mewn cylched. Felly mae batri 1.5V yn cyflenwi 1.5V (Folt) o egni i'r gylched. Gellir mesur hyn drwy ddefnyddio Foltmedr.

Pan fyddwn ni'n defnyddio Foltmedr mewn cylched, rydym yn mesur faint o foltiau y mae cydran yn eu defnyddio. Mae hyn yn golygu bod foltmedr yn cael ei gysylltu â chylched wrth bob ochr i'r gydran rydyn ni'n ymchwilio iddi, yn hytrach na'r tu mewn i'r gylched fel Amedr.

Y symbol am Foltmedr mewn diagram cylched yw V mewn cylch.

Felly, os ydym am wybod faint o egni y mae bwlb golau yn ei ddefnyddio mewn cylched, rydym yn cysylltu foltmedr o'i flaen ac ar ei ôl.

Cylched sy'n cynnwys batri a bwlb golau gyda Foltmedr wedi'i gysylltu bob ochr i'r bwlb golau.

Ymarferion

Does dim Foltmedr ar wahân yn y ddewislen gydrannau yn TinkerCad. Yn hytrach, mae ganddo Amlfesurydd y gellir ei osod i ddarllen foltedd trwy newid y 'Mode' i 'Voltage' yn y gosodiadau.

Dewislen Amlfesurydd TinkerCad a dewislen y gosodiadau yn dangos y modd 'Voltage'.
 1. Creu'r gylched isod yn TinkerCad.

  Cylched sy'n cynnwys batri a bwlb golau gyda Foltmedr wedi'i gysylltu bob ochr i'r bwlb golau.

  Sylwer: Yn TinkerCad ni allwch greu cysylltle gwifrau fel y rhai a ddefnyddir yn y diagram cylched. Yn hytrach, rydych chi'n cysylltu'r Amlfesurydd â therfynellau/cysylltyddion y bwlb golau.

  Beth yw'r foltedd ar draws y bwlb golau?

  Sylwer: Os yw'r Foltmedr yn rhoi gwerth negatif i chi, mae'n golygu bod y gwifrau wedi'u rhoi'r ffordd anghywir.


 2. Cylched sy'n cynnwys batri a bwlb golau gyda Foltmedr wedi'i gysylltu â phob terfynell y bwlb golau.

  Mae hyn yn dweud wrthym fod y bwlb golau yn y gylched hon yn defnyddio 1.48 Folt.

 3. Creu'r gylched hon yn TinkerCad:

  Cylched sy'n cynnwys un batri a dau fwlb golau ffilament.

  Ychwanegwch Amlfesurydd at bob bwlb golau i fesur y foltedd.

  Faint o foltedd mae pob bwlb golau yn ei ddefnyddio?


 4. Cylched yn cynnwys un batri a dau fwlb golau ffilament gyda foltmedr yn mesur ar draws pob bwlb golau.

  Y foltedd ar gyfer pob bwlb golau yw 746mV (mili-Folt) sef 0.746 Folt.


 5. Pe baech chi'n adeiladu'r cylchedau hyn mewn bywyd go iawn, beth fyddech chi'n sylwi arno o ran disgleirdeb y bwlb golau mewn cylched ag un bwlb, o'i gymharu â'r disgleirdeb mewn cylched sydd â dau fwlb?

 6. Po fwya'r bylbiau golau mewn cylched, gwannaf yn y byd fydd y goleuni sy'n dod ohonynt nes bod gormod o fylbiau i'r batri allu eu goleuo o gwbl - yna byddent i gyd yn methu.


Pan wnaethom ni'r ymarferion yn yr adran ar y cerrynt, fe sylwasom ni fod y bylbiau golau yn arafu llif y trydan o amgylch y gylched. Mae hyn oherwydd eu bod wedi ychwanegu gwrthiant.

Mae gan fylbiau golau ffilament lawer o wrthiant oherwydd eu bod yn cynhyrchu goleuni trwy 'wasgu' y trydan drwy stribed mân iawn o fetel i gynhyrchu gwres a golau.

Ond nid bylbiau golau ffilament yw'r unig bethau i wneud hynny. Mae pob cydran, hyd yn oed gwifrau, yn ychwanegu rhyw fath o wrthiant i gylched, gan arafu llif y trydan o amgylch y gylched.

Mesurir gwrthiant cydran mewn Ohms (Ω).

Gellir cyfrifo'r gwerth hwn drwy ddefnyddio Deddf Ohm

Foltedd = Cerrynt x Gwrthiant.

Gellir aildrefnu'r hafaliad hwn:

Gwrthiant = Foltedd ÷ Cerrynt.

Felly, po hiraf y gwifrau, a pho fwyaf yw nifer y cydrannau, mwyaf yn y byd o wrthiant fydd yn y gylched.

Efallai fod hyn yn swnio'n beth gwael, ond mae angen cerrynt is ar rai cydrannau i weithio. Os yw'r cerrynt yn rhy gryf, gall dorri'r gydran neu fyrhau ei hyd oes.

LED (deuodau allyrru golau)

LEDs yw un o'r cydrannau sydd angen cerrynt isel i weithredu.

Mae gan LED ddau gysylltiad - un anod ac un catod. Mae'r anod yn cysylltu â phen positif y batri, a'r catod â'r negatif.

Y symbol ar gyfer LED ar ddiagramau yw:

Cylch sy'n cynnwys triongl gyda dwy saeth gyfochrog yn pwyntio o un ymyl y triongl i'r tu allan i'r cylch yn gorgyffwrdd â llinell y wifren.

Ymarfer

Ail-greu'r gylched hon yn TinkerCad gan ddefnyddio cyflenwad pŵer 3V: :

Cylched yn cynnwys batri ac LED.

Dyma ddau ateb posib:

LED wedi'i gysylltu â batri 'botwm' 3V. Mae'r efelychydd yn rhoi rhybudd gwall oherwydd bod y cerrynt yn rhy uchel a bydd yn byrhau hyd oes yr LED.
LED sy'n gysylltiedig â dau fatri AA 1.5V. Mae symbol ffrwydrad ar y LED i ddangos bod y cerrynt yn rhy uchel a byddai'n ffrwydro'r LED.

Sylwer: Os nad yw eich LED yn goleuo pan fyddwch chi'n dechrau'r efelychydd, mae'n debyg bod y gwifrau wedi'u cysylltu'r ffordd anghywir. Cofiwch: Mae'r anod yn cysylltu â'r pen positif, a'r catod â'r negatif.

Mae'r ymarfer hwn yn dangos pa mor bwysig yw cerrynt is ar gyfer rhai cydrannau. Yn yr achos hwn, fe wnaethom ni naill ai fyrhau hyd oes y LED neu ei ffrwydro. Rhaglen efelychu yw hon, diolch byth, felly does dim angen i ni brynu LEDs newydd.

Gwrthyddion

Felly sut allwn ni leihau'r cerrynt mewn cylched er mwyn gallu defnyddio LEDs a chydrannau sensitif eraill?

Mae angen ychwanegu rhywfaint o wrthiant i arafu llif y trydan.

I wneud hyn, gallwn ddefnyddio cydran o'r enw wrthydd.

Mae gwrthyddion i'w cael mewn llawer o gryfderau gwahanol. Po uchaf yw gwerth y gwrthydd, yr isaf yw'r cerrynt.

Does dim ots a yw gwrthydd yn mynd o flaen neu ar ôl cydran mewn cylched. Meddyliwch am y llif fel cylch o linyn sy'n cylchdroi, dim ond un cyflymder sydd ganddo, a'r cyflymder hwnnw yn cael ei bennu gan gyfanswm gwrthiant y gylched.

Mewn diagramau, y symbol am wrthydd yw petryal gwag, ac fel arfer mae gwerth y gwrthydd wedi'i ysgrifennu wrth ei ymyl.

Ymarfer

Ail-greu'r gylched hon yn TinkerCad:

Cylched gyda batri 3V, LED a gwrthydd 1kΩ.

Nodyn: 1kΩ (1000Ω) yw'r gwrthydd diofyn ar TinkerCad. Gallwch newid y gwrthiant yng ngosodiadau'r gwrthydd.

Ateb posib:

Cylched gyda batri 3V, LED a gwrthydd 1kΩ.

Mae'r LED bellach yn goleuo heb unrhyw rybuddion.