Yr Her Gollwng Wy

English

Yr Her Gollwng Wy

Allwch chi gynllunio ac adeiladu rhywbeth a fydd yn atal wy rhag torri pan gaiff ei ollwng o uchder?

Nifer o wyau wedi torri ar arwyneb caled

Noder y dylid gwneud y gweithgaredd hwn y tu allan ac o dan oruchwyliaeth oedolyn.

Fersiwn pdf i'w argraffu

Beth gewch chi ei ddefnyddio:

Cewch ddefnyddio pensil, pren mesur, siswrn, a 3 yn unig o'r deunyddiau o'r rhestr isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i riant/gwarcheidwad am ganiatâd i ddefnyddio'r eitemau yr ydych wedi'u dewis, oherwydd mae'n bosibl y byddant yn cael eu difrodi yn ystod y gweithgaredd.

Papur

Carton Wyau

A Balŵn

Balwnau Dŵr

Papur Swigod

Berfa

  Cardfwrdd

  Tap Selo

  Powdr Cwstard wedi'i Gymysgu â Dŵr

  Pysgnau Pacio (Packing Peanuts)

  Ewyn Eillio

  Bandiau Rwber

  Bag Cario Plastig

  Llinyn

  Maneg Olchi Llestri

  Potel Ddiod Wag

  Hen Orchudd Gobennydd

  Tyweli Papur

Y Rheolau

 1. Mae'n rhaid i'r wy fod yn amrwd - os nad ydych chi eisiau defnyddio wy, efallai y gallech ddefnyddio balŵn dŵr yn lle hynny?
 2. Mae gennych 30 munud i gynllunio ac adeiladu eich amddiffynnydd wy - gosodwch amserydd.
 3. Mae'n rhaid i'r wy (neu'r balŵn dŵr) gael ei ollwng
 4. Dim ond y deunyddiau a restrwyd y cewch eu defnyddio
 5. Mae'n rhaid i oedolyn cyfrifol ollwng yr wy
 6. Mae'n rhaid i chi olchi eich dwylo bob tro ar ôl cyffwrdd wy amrwd

Yr Arbrawf

Dylech ofyn i oedolyn wneud hyn i chi. Mae'n rhaid i'r wy gael ei ollwng o uchder, yn ddelfrydol o ffenestr llawr cyntaf. Gwnewch yn siŵr nad oes perygl i neb gael eu taro yn ystod yr arbrawf. Byddwch yn llwyddiannus os na wnaeth yr wy dorri na gollwng/diferu.

Cwestiynau

Pam wnaeth/na wnaeth yr amddiffynnydd wy weithio yn eich barn chi?

Sut y gallech fod wedi gwella eich cynllun heb newid deunyddiau? Pam?

Pa ddeunyddiau fyddech chi’n eu defnyddio pe baech yn gwneud yr arbrawf eto? Pam?