Rhaglennu BBC Micro:Bit i Addysgwyr

English

Rhaglennu BBC Micro:Bit i Addysgwyr

Pwrpas y dudalen hon yw darparu canllawiau addysgu, adnoddau, a gwybodaeth am sut i ddefnyddio ac ymgorffori BBC Micro:Bits yn yr ystafell ddosbarth.

Cyflwyniad Fideo i BBC Micro:Bits a MakeCode (yn Saesneg)

Lawrlwytho sleidiau (.pptx yn Saesneg)

Lawrlwytho sleidiau (.pdf yn Saesneg)

Adnoddau Gwers

Mae dewis o wahanol gynlluniau gwersi ar gael ar wefan BBC Micro:Bit.

Ar gyfer athrawon yng Nghymru, mae Clwb Codio Sefyfliad Raspberry Pi, wedi sicrhau bod cynlluniau gwersi ychwanegol sy'n defnyddio BBC Micro:Bits ar gael ar https://hwb.gov.wales.

Mae gennym nifer o adnoddau a ddefnyddir ar gyfer ein gweithdai ein hunain a gan Glwb Roboteg Aber. Nodir y dolenni isod.

Rydym ni wedi cynllunio'r taflenni gwaith hyn i roi arweiniad i'r rhai sy'n dechrau defnyddio meddalwedd MakeCode. Maen nhw hefyd yn cynnwys awgrymiadau defnyddiol ynghylch technegau rhaglennu.

Cyflwyniad i Micro:Bit (.docx)

Cyflwyniad i Micro:Bit (.pdf)


Dyma daflen waith estynedig a gynlluniwyd ar gyfer y rhai sydd angen mwy o her yn ystod ein gweithdai cyflwyno.

Taflen Waith Rhaglennu Dis (.docx)

Taflen Waith Rhaglennu Dis (.pdf)


Mae'r taflenni gwaith hyn yn nodi'r rhaglennu angenrheidiol er mwyn defnyddio swyddogaeth y radio i gyfathrebu data mesurydd cyflymu byw o arbrawf parasiwt/glaniwr i gyfrifiadur.

Taflenni Gwaith Rhaglennu Glaniwr (.docx)

Taflenni Gwaith Rhaglennu Glaniwr (.pdf)

Nodiadau Athro Her Glaniwr (.docx)

Nodiadau Athro Her Glaniwr (.pdf)


Fel gweithdy STEM i ysgol gynradd, aethom ati i ddylunio taflen waith i ddysgwyr ddefnyddio Micro:Bit fel foltmedr sylfaenol mewn arbrawf dargludedd.

Taflenni Gwaith Arbrawf Dargludedd (.docx)

Taflenni Gwaith Arbrawf Dargludedd (.pdf)Prynu Micro:Bits

Os hoffech chi brynu Micro:Bits dyma rywfaint o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

Y cyflenwr swyddogol ym Mhrydain yw Kitronik. Ar gyfer gwledydd eraill mae rhestr o'r cyflenwyr swyddogol ar adrab Buy ar wefan Micro:Bit.

Daw'r holl brisiau a restrir gan Kitronik ac roeddent yn gywir pan ysgrifennwyd hyn (26 Awst 2022)

Mae modd prynu'r byrddau, heb unrhyw ategolion, am £13.80 yr un


Daw'r pecynnau cychwyn hyn gyda bwrdd, cebl lawrlwytho (USB i micro-USB), 2 x batri AAA, pecyn batri, a chwdyn cynfas. Mae'r rhain yn costio £16.50 yr un.


Mae'r bocs clwb hwn yn cynnwys offer sy'n cyfateb i 10 pecyn cychwynnol (heb godenni cynfas). Mae hyn yn rhoi ychydig o ddisgownt am brynu swmp ac yn costio £162 fesul bocs clwb.


Cydrannau Cydweddol

Mae llawer o gydrannau a chitiau robot ar gael i'w defnyddio gyda'r BBC Micro:Bit. Dyma rai manylion am y rhai rydym ni wedi eu defnyddio'n llwyddiannus.

Mae'r holl brisiau a restrir yn cynnwys TAW ac roeddent yn gywir pan ysgrifennwyd hyn (26 Awst 2022)

Mae llawer o becynnau cydrannau/synwyryddion ar gael ar y farchnad at ddefnydd yn y cartref ac mewn addysg. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol y gall fod angen rhai addasiadau, yn bennaf rhoi gwifrau crocodeil yn lle cysylltiadau. Felly, gwnewch yn siŵr bod gennych chi sodr, haearn sodro, tiwbiau ffitio gwres, gwn gwres, a theclyn stripio gwifrau.

Yr addasiadau sydd eu hangen i ddefnyddio serfo micro gyda Micro:Bit: Tynnu'r cysylltydd rhagosodedig, sodro tri chebl crocodeil ar y gwifrau, a rhoi tiwb gwres dros yr uniadau wedi eu sodro.

Canfuom fod Micro Servos SG90 9g yn gweithio gyda Micro:Bit, ond bod angen pŵer ychwanegol arnynt nad yw'r pecyn batri safonol yn ei ddarparu. Mae hyn yn golygu bod angen ei gysylltu â ffynhonnell pŵer trwy gebl USB i ficro-USB - i sicrhau 3.6V yn lle 3V. Rhybudd: Gall hyn leihau hyd oes y Micro:Bit.


Dyma un o'r pecynnau robot gorau sydd ar gael.

Mae'r Rover yn becyn cymhleth sy'n cynnwys crogiant siglog, 6 olwyn a yrrir yn unigol â modur, synhwyrydd uwwchsonig, 5 serfo a phecyn batri. Mae'r cit angen ei roi at ei gilydd ac nid yw'n cynnwys y Micro:Bit na'r batris (4 x AA).

Mae estyniad bloc ar gael ar gyfer y pecyn hwn gan symleiddio'r broses raglennu ar gyfer y gwahanol gydrannau dan sylw.

Gellir prynu'r pecyn gan 4tronix am £138 (gan gynnwys TAW).

Rydym yn ffodus bod y pecyn hwn ar gael ar gyfer ein gwaith allgymorth, ac fe'i defnyddir i wneud cysylltiad rhwng rhaglennu ac ymchwil gofod, neu i ddysgu sut i ddefnyddio'r blociau radio i greu rheolaeth bell.


Mae hwn yn becyn addysgol mwy fforddiadwy sydd wedi'i gynllunio i dysgu am sut i osgoi rhwystrau rhaglennu a dilyn llinellau.

Mae'r pecyn yn cynnwys synhwyrydd uwchsonig, pecyn batri, a synwyryddion 4 RGB er mwyn dilyn llinell gywir. Nid yw'n cynnwys batris (3 x AAA) na Micro:Bit.

Gellir eu prynu am £30.70 (gan gynnwys TAW) gan The Pi Hut.

Pecyn micro:Maqueen

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae canllaw swyddogol bloc BBC Micro:Bit yn rhoi gwybodaeth am yr holl flociau safonol a'u pwrpas.

Mae STEM Learning hefyd yn darparu adnoddau a phrosiectau sy'n defnyddio'r BBC Micro:Bit.

Rydym hefyd yn cynnig sesiynau wyneb yn wyneb a rhithiol ar gyfer dosbarthiadau, grwpiau ac addysgwyr. I gael mwy o wybodaeth, gweler ein dewislen gweithdai.

Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu adborth, ymholiadau a chwestiynau.

Tally Roberts - Swyddog Allgymorth