Prosiect Ysgol

English

Prosiect y Gymdeithas Frenhinol: Awtomeiddio Tai Gwydr gan ddefnyddio BBC Micro:Bits

Fe wnaeth Ffederasiwn Ysgol Penrhyn-coch ac Ysgol Penllwyn gais llwyddiannus am Grant Partneriaeth gan y Royal Society i ymgymryd â phrosiect o'r enw:

Sut y gellir defnyddio Micro:Bits i ddeall a gwella effeithlonrwydd twf planhigion mewn tŷ gwydr awtomataidd.

Roedd y cais yn dibynnu ar sicrhau partner STEM mewn ymchwil a/neu ddiwydiant. Gwirfoddolodd Dr Patricia Shaw, Uwch Ddarlithydd yn y Brifysgol, pennaeth ein Grŵp Ymchwil Roboteg Deallus, ac enillydd Gwobr Gymunedol UK-RAS 2023.

Gyda chymorth a chefnogaeth Swyddog Allgymorth y Gyfadran, Tally Roberts, rydym yn addasu, datblygu a chyflwyno amrywiaeth o sesiynau dros dymhorau'r gwanwyn a'r haf yn 2024.

Gallwch ddilyn ein hynt yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal prosiect tebyg, rydym hefyd wedi darparu dolenni i adnoddau perthnasol.

Dewiswch bennawd un o'r sesiynau i gychwyn arni.

Fe wnaethom ymweld â'r ddwy ysgol ddydd Llun 15 Ionawr 2024 i gynnal addasiad o'n gweithdy Cyflwyniad i Micro:Bits.

Amcanion Dysgu

Offer

Adnoddau

Mae sesiynau un a dau o'n Cyfres ar-lein o Weithdai Micro:Bit yn cynnwys fersiynau wedi'u recordio o'r un deunydd mewn mwy o fanylder. Mae yna ymarferion ychwanegol hefyd (gydag awgrymiadau ac atebion) i atgyfnerthu'ch dysgu.

Rydym yn gobeithio diweddaru ein gweddalen Rhaglennu BBC Micro:Bit i Addysgwyr i gynnwys fersiwn ddiweddarach o'r feddalwedd Makecode Classrom.

Mae gwefan Makecode yn cynnwys nifer o sesiynau tiwtorial sy'n dangos i ddefnyddwyr sut i greu gwahanol raglenni.

Mae Sefydliad Addysgol Micro:Bit wedi creu detholiad o Adnoddau Micro:Bit i athrawon eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth - o gynlluniau gwersi i bosteri, a mwy.

Mae Technocamps hefyd wedi creu adnoddau i gynorthwyo dysgwyr i ddechrau defnyddio Micro:Bit gyda detholiad o brosiectau. Mae eu hadnoddau ar gael i bob plentyn ysgol yng Nghymru trwy Hwb.gov.uk.

Fe wnaethom ymweld â'r ysgolion cynradd eto yn ystod yr wythnos a ddechreuodd ar 29 Ionawr 2024. Ar gyfer y sesiwn hon fe wnaethom gynnal gweithgaredd 'syrcas y synwyryddion'.

Amcanion Dysgu

Offer

Y Gweithgaredd

Ar ôl dosbarthu'r deunydd dysgu, rhannwyd y dosbarth yn 5 grŵp. Roedd gan bob grŵp ddetholiad o wahanol gydrannau, y cardiau disgrifio perthnasol, diagramau gwifro, a'r rhaglenni yr oedd eu hangen i'w profi.

Y nod oedd paru'r gydran â'r diagram gwifrio cywir, yna defnyddio'r rhaglenni a ddarparwyd i'w profi, yn y gobaith o'u paru â'r disgrifiad cywir. Ar ôl 15-20 munud symudwyd y grwpiau o amgylch yr ystafell i'r bwrdd nesaf a'r gyfres nesaf o gydrannau.

Fe wnaethom gynnwys 24 o gydrannau gan ofyn i'r timau nodi beth oeddent a chofnodi eu canlyniadau mewn tabl.

Cawsom amrywiaeth o lwyddiant rhwng y timau - gan adnabod rhwng 3 ac 16 o gydrannau.

Adnoddau

Byddem yn argymell i ddechrau bod dysgwyr yn edrych ar y fideo a'r ymarferion yn Sesiwn Pedwar ein Cyfres Micro:Bit. Bydd hyn yn rhoi mwy o wybodaeth am newidynnau a sut i ddefnyddio'r pinnau ar y Micro:Bit.

Nid oes recordiad na fersiwn ar-lein o'r deunydd hwn ar gael (ar hyn o bryd). Serch hynny, dyma'r cyflwyniad 'Syrcas y Synwyryddion' a ddefnyddiwyd i arwain y sgwrs.

Addaswyd y diagramau gwifrio a'r rhaglenni enghreifftiol a ddefnyddiasom o ganllaw ar-lein Keyestudio ar gyfer eu Pecyn 37-mewn-1 i Ddechreuwyr.

Gallwch lawrlwytho ein Pecyn Atebion yma (yn Saesneg). Mae hwn yn cyfuno'r diagramau gwifrio â'u cardiau disgrifio sy'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol, ac mae'n gorffen gyda'r tabl canlyniadau terfynol.

I gael rhagor o ddeunydd am electroneg gyda Micro:Bits, gweler sesiynau 1-3 o'n Cyfres Electroneg Ar-lein. Mae Canllaw ar Tinkercad i Addysgwyr ar gael hefyd - dyma'r feddalwedd a ddefnyddir ar gyfer ein deunydd electroneg ar-lein.

Cynaliasom y sesiwn hon ar sut i gynllunio arbrawf yn y ddwy ysgol gynradd ddydd Llun 5 Chwefror 2024.

Bu hyn yn gyfle i ni roi'r arbrawf yn ymwneud â phlanhigion i'r grwpiau dosbarth.

Amcanion Dysgu

Offer

Adnoddau

Nod y prosiect hwn yw cyflwyno rhyw fath o awtomeiddio i dai gwydr / twnelau plastig eu hysgol. Mae angen i'r dosbarthiadau ystyried beth sy'n gwneud i blanhigion dyfu'n iach a chael darlleniadau synhwyrydd i gyd-fynd â'r canlyniadau ar gyfer eu dyluniadau peirianyddol diweddarach.

Rydym wedi rhannu pob dosbarth yn 5 grŵp ac wedi rhoi arbrawf i bob un o'r grwpiau hyn ei gynnal.

  1. Faint o olau sydd ei angen ar blanhigion i dyfu'n iach?

  2. Faint o ddŵr sydd ei angen ar blanhigion i dyfu'n iach?

  3. Pa liw golau y mae planhigion yn tyfu orau ynddo?

  4. Faint o bridd sydd ei angen ar blanhigion?

  5. Beth yw'r tymheredd gorau i blanhigion dyfu'n iach?

Bydd yr arbrofion hyn yn cael eu cynnal yn yr ysgolion am 3-4 wythnos, gyda darlleniadau synhwyrydd yn cael eu cymryd ar bob diwrnod ysgol.

Offer ac Adnoddau

Rydym wedi llunio Pecyn Arbrawf Planhigion ar gyfer y 5 arbrawf y mae pob dosbarth yn eu cynnal. Mae hyn yn cynnwys yr offer y byddem yn ei argymell, methodolegau, tablau canlyniadau enghreifftiol, a rhaglenni synhwyrydd Makecode.

Cynhaliwyd y sesiwn hon ar ganlyniadau a dadansoddi ddydd Llun 18 Mawrth 2024.

Amcanion Dysgu

Offer

Bydd y dysgwyr angen pensiliau a phren mesur (gyda milimetrau) ar gyfer y sesiwn hon. Mae cyfrifianellau yn ddewisol - ond bydd rhai rhaniadau hir sy'n arwain at ddegolion.

Adnoddau

Un wers allweddol a ddysgwyd wrth geisio cynnal yr arbrawf hwn mewn ysgolion, fyddai i ddewis yr adeg o'r flwyddyn yn fwy gofalus. Roedd y tywydd yn rhy oer i'r hadau dyfu yn y cyfnod byr o amser a ddarparwyd.

Yn ffodus, cynhaliodd Dr Patricia Shaw gyfres gyfochrog o arbrofion mewn amgylchedd haws i'w reoli yn un o'n labordai yn y Brifysgol.

Cliciwch ar y ddolen i weld ein tablau o'r canlyniadau (pdf).

Dychwelom i'r ysgolion ar ôl gwyliau'r Pasg i gyflwyno rhai cydrannau newydd sydd ar gael iddynt ar gyfer eu cynlluniau tŷ gwydr.

Amcanion Dysgu

Offer

Adnoddau

Yn anffodus, nid oes recordiad na chyflwyniad ar gael ar gyfer y sesiwn hon.

Mae gweithgaredd arall ar gyfathrebu radio ar gael yn ein Cyfres o Weithdai Micro:Bit, Sesiwn Tri: Cyfathrebu rhwng Micro:Bits.

Addaswyd y diagramau gwifro a'r rhaglenni enghreifftiol a ddefnyddiasom ar gyfer y cydrannau newydd hyn o ganllaw ar-lein Keyestudio ar gyfer eu Pecyn 37-mewn-1 i Ddechreuwyr.

Cynhaliwyd y sesiwn hon yn y ddwy ysgol ddydd Llun 22ain Ebrill.

Nod y gweithgaredd hwn yw dysgu sgiliau dylunio newydd i'r disgyblion gan ddefnyddio meddalwedd Tinkercad yn yr ystafell ddosbarth.

Amcanion Dysgu

Offer

Adnoddau

Ar gyfer athrawon: Mae Tinkercad yn cynnig cyfleusterau ystafell ddosbarth - mae hyn yn golygu mai dim ond chi fydd yn gorfod mewngofnodi i'r feddalwedd. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r feddalwedd hon, gweler ein Canllaw ar Gylchedau Tinkercard i Addysgwyr - mae dylunio 3d yn defnyddio'r un swyddogaeth ystafell ddosbarth.

Gweithgaredd Un: Taflen waith Her y Siapiau..

Gweithgaredd Dau: Cyfarwyddiadau sut i Adeiladu Roced..

YN AROS AM GYFIEITHIAD - DYCHWELWCH YN FUAN

We returned to the schools on Monday 13th May to provide some guidance and information on different methods of presenting a design.

Learning Objectives

Equipment

Resources

We do not have any recordings of this session. However, here are the slides for our introduction to Giving a Presentation.

The rest of the session involved working with each group to help them establish roles and content.

Pupils from both schools delivered their design presentations to a judging panel made up of Dr Patricia Shaw, Dr Helen Miles, and Dr Tomos Fearn on Monday 20th May.

The amount of effort and enthusiaism displayed during these sessions made judging the designs very difficult. The key aspect for the judging panel was the feasibility of the designs presented as we shall be working on implementing them over the next few weeks.

In Ysgol Penllwyn, they shall be setting up two system designs, one with manual watering, while the other is automated.

In Ysgol Penrhyn-coch, the final design is a merging of the two best presentations, adapting aspects of both.

After half-term, everyone will be involved in the implementation of the winning designs, with ourselves returning to assist with the electronics to help get them started.