Gosod Amcanion Ariannol

English

Gosod Amcanion Ariannol

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Ymarfer:

Argyfwng Llif Arian - Watch UK

Cwestiynau wedi'u seilio ar bapur Astudiaethau Busnes Edexcel 2010

Roedd Neville Smith yn bryderus iawn. Gwelodd drosiant ei fusnes Cadw Gwyliadwriaeth yn cynyddu 50 y cant rhwng 2017 a 2018, gyda chynnydd cyffelyb mewn elw gros. Fodd bynnag, ar ôl i'r costau gweithredu gael eu didynnu, cafodd colled o £16,300 yn 2017 ei droi'n elw gweithredol o ddim ond £7,330 yn 2018, sy'n golygu bod yr adenillion ar werthiannau yn llai na 3 y cant.

Roedd Neville a'i fab Sam, sy'n bartner yn y cwmni, yn gwybod bod eu ffin elw gros ar gamerâu Teledu Cylch Cyfyng yn cyd-fynd â'r hyn oedd yn arferol yn y diwydiant, ac ar ben hynny roedd eu gwasanaeth ôl-werthu yn eithriadol, ond serch hynny nid oeddent yn gweld enillion ariannol. Ar ôl cyfarfod â rheolwr y banc, roedd gofyn iddynt gynhyrchu cyfres o gyllidebau a'u hymgorffori i ragolwg llif arian.

Ffigur 1:

2017 2018 2019
Trosiant £240,000 (gwirioneddol) £360,000 (gwirioneddol) £480,000 (cyllideb)

Roedd eu llyfr archebion yn ehangu ac roeddent yn teimlo bod cynnydd o 33 y cant mewn refeniw gwerthiannau yn bosibl. Dangosir y ffigurau gwerthu a gyllidebwyd ar gyfer y 6 mis cyntaf yn y rhagolwg llif arian (ffigur 3).

Ffigur 2:

2017 2018 2019
Costau Llafur £57,000 (gwirioneddol) £70,000 (gwirioneddol) £73,000 (cyllideb)

Roedd y cwmni'n cyflogi dau beiriannydd ac un gweinyddwr rhan-amser. Talwyd pecyn cyflog i'r peirianwyr, ni waeth faint o systemau a osodwyd na faint o amser a gymerai i'w gosod, pecynnau a oedd wedi cynyddu'n sylweddol yn 2018. Roedd pob peiriannydd yn cael defnyddio fan o eiddo'r cwmni ac yn mynd â hi adref bob nos. Dangosir y costau llafur a gyllidebwyd am y 6 mis cyntaf yn y rhagolwg llif arian.

Ffigur 3:

Rhagolwg Llif Arian

2019 Incwm Ionawr £ Chwefror £ Mawrth £ Ebrill £ Mai £ Mehefin £
Gwerthiannau* 20,500 26,000 42,000 42,000 53,000 53,000
Gwariant
Llafur 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Adeiladau 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Hysbysebu 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Moduro 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
Gweinyddu 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Cyllid 500 500 500 500 500 500
Amrywiol 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Deunyddiau 11,000 14,000 22,000 22,000 28,000 28,000
Lluniadau 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Cyfanswm y Gwariant 29,800 32,800 40,800 40,800 A 46,800
Llif Arian Net (9,300) (6,800) 1,200 1,200 B 6,200
Gweddill Terfynol (9,300) (16,100) (14,900) (13,700) C (1,300)
* Roedd yr amcangyfrifon ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol yn dangos lefel debyg i'r rhai y cyllidebwyd ar eu cyfer ym mis Mai a Mehefin, ac eithrio mis Rhagfyr, lle y rhagwelwyd y byddent yn gostwng.

Cwestiwn 1

Rhowch ddau reswm i esbonio pam na ellid efallai cyflawni'r gwerthiannau a gyllidebwyd ar gyfer 2019 (Ffigur 1). (7 marc)

Cwestiwn 2

Cyfrifwch y ffigurau sydd ar goll ym mhwyntiau A, B ac C yn y rhagolwg llif arian (Ffigur 3). (2 marc)

Cwestiwn 3

Esboniwch ddau o gyfyngiadau defnyddio rhagolygon llif arian yn achos Watch UK. (4 marc)

Cwestiwn 4

Mae banciau'n cynnig gwahanol fathau o gyllid i fusnesau.

I ba raddau y gellid ystyried bod gorddrafft yn well na benthyciad i fynd i'r afael â phroblemau llif arian Watch UK? (8 marc)

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes